سخن گفتن سوسمارباپیامبراسلام!

قطب راوندی که۳۰۰سال پس ازمرگش جسمش هنوزتازه ومعطربوده ودرحرم حضرت معصومه دفن است درالخراءج نقل میکند:

پیامبراکرم درمیان اصحاب خودبودندکه عربی بیابانی واردشدوبه همراه خودسوسماری داشت که آن رازیرلباسش پنهان کرده بود.عرب درحالی که به پیامبراشاره می کردگفت:این کیست؟گفتندرسول خدااست!گفت:به لات وعزی قسم باهیچ کس به اندازه ی تودشمنی ندارم!اگرازترس این نبودکه قوم من مراعجول وشتاب زده بنامنددرکشتن توعجله میکردم!پیامبرفرمود:توراچه چیزوادارکرده که چنین بگویی؟ایمان به خداوندبیاور!

گفت:من ایمان نمی آورم تااینکه این سوسمارایمان بیاوردوآن راازآستین رهاکرد.رسول خداسوسمارراصدازدند...واوبه زبان عربی به گونه ای که همه ی حاضرین شنیدندجواب داد:بلی قربان شماشوم چه میفرماییدای کسی که زینت بخش عرصه قیامت وآنهاکه واردآن عرصه می شوندهستی.فرمود:ای سوسمارچه کسی راعبادت می کنی؟گفت:کسی که عرش اودرآسمان وسلطنت اودرزمین عجاعب اودردریاورحمتش دربهشت وعذابش درآتش است.فرمود:ای سوسماربگومن کیستم؟

گفت:فرستاده ی پروردگارجهانیان وآخرین پیامبری هرکس توراتصدیق کندوبه رسالت تواعتراف کندرستگاروسعادتمنداست وکسی که توراتکذیب کندزیانکاراست.عرب گفت:هیچ دلیل وبرهانی بالاترازدیدن نیست.نزدتوآمدم درحالی که بیشترازهمه باتودشمن بودم ولی اکنون توراازخودم وفرزندانم بیشتردوست دارم.بعدگفت:شهادت میدهم که خدایی جزخدای یگانه نیست وهماناتوفرستاده ی خداهستی.آنگاه بسوی قوم خودبازگشت.

اوازقبیله ی بنی سلیم بودووقتی حکایت خودرابرای آنهابازگوکردباشنیدن آن هزارنفرازآنهامسلمان شدندکه زمان پیامبرجمعییت زیادی بود.


 

برای خواندن این معجزه هاروی ادامه مطلب پایین کلیک کن!

 ۱-آمدن درخت به حضور پیامبر(ص)‏

۲-پیامبر (ص) و شفاى چشم‏

۳-گم شدن شتر رسول خدا (ص)

۴-درسفرهاى پیامبر (ص) قبل از بعثت ابری بالای سرحضرت سایه می افکند‏

۵- گواهى بت بر صدق ادعاى پیامبر (ص)

۶-وفرمود: «خدایا باران را به حوالى مدینه فرود آور، نه خودمدینه»

۷-سخن گفتن گرگ با پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) وچوپان....

۸-معجزه ی دونیم شدن ماه به دستان مبارک حضرت محمد(ص)

۹-تصویر زیر توسط فضاپیمای آپولو ۱۰ از فاصله ۱۴ کیلومتری ماه ونشانه شق القمرروی کره ماه ثبت شده است…

 ۱۰- -سازمان فضانوردی " ناسا " به دو نیم شدن کره ی ماه و سپس پیوند خوردن این دو نیمه به یکدیگر پی برد...

۱۱-محبت گیاهان به پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)

۱۲- معجزه ای که درغدیرخم اتفاق افتاد...

۱۳-معجزه پیامبراسلام حضرت محمد(ص)درمنزل جابرموقع تقسیم غذا...

۱۴-معجزه جوشیدن آب ازلای انگشتان مبارک پیامبراسلام...

۱۵-یک معجزه ی دیگرپیامبراسلام ...

۱۶-معجزاتی که هنگام ولادت پیامبراسلام روی داد!!!

۱۷-معجزه پیامبراسلام محمد(ص)سخن گفتن بادرخت...

۱۸-آمدن فرشته ای بصورت مارروی سینه مبارک پیامبراسلام وقتی خواب بودند.

۱۹-شفاى مرض جذام‏

۲۰-لرزش كوه حرا

۲۱-مرگ یاشهادت پیامبراسلام حضرت محمد(ص)؟؟؟

۲۲-فضائل حضرت محمد(ص)چوپان گفت حاضری بامن کشتی بگیری؟!

۲۳-معجزه حضرت محمد(ص)دردفاع ازمظلوم....

24-معجزه حضرت محمد(ص):جنبنده ای رادیدم که سراومانندشترمرغ وصورت اوشبیه به انسان،ودست وپایش مانندشتر،ودمش مانندماهی بود...

۲۵-پیامبر(ص)فرمود: كه دراین ساعت برادرم جبرئیل مرا خبر داد كه جریر بن عطاى جریح از دنیا بیرون رفت و جان او را به آسمان بردند بهشت و دوزخ را به او نشان دادند...